อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 341 242 70.97
อำเภอ02 92 86 93.48
อำเภอ03 97 89 91.75
อำเภอ04 84 80 95.24
อำเภอ05 45 45 100.00
อำเภอ06 66 64 96.97
อำเภอ07 41 39 95.12
อำเภอ08 35 31 88.57
อำเภอ09 32 15 46.88
อำเภอ10 23 23 100.00
อำเภอ11 36 26 72.22
รวม 892 740 82.96
แยกรายอำเภอ ของ COCลพบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCลพบุรี ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองลพบุรี 281 34 26 341 189 29 24 242 70.97%
02_อ.พัฒนานิคม 62 16 14 92 56 16 14 86 93.48%
03_อ.โคกสำโรง 68 13 16 97 61 13 15 89 91.75%
04_อ.ชัยบาดาล 63 12 9 84 59 12 9 80 95.24%
05_อ.ท่าวุ้ง 32 4 9 45 32 4 9 45 100.00%
06_อ.บ้านหมี่ 52 9 5 66 50 9 5 64 96.97%
07_อ.ท่าหลวง 28 6 7 41 28 5 6 39 95.12%
08_อ.สระโบสถ์ 20 11 4 35 18 9 4 31 88.57%
09_อ.โคกเจริญ 26 3 3 32 11 3 1 15 46.88%
10_อ.ลำสนธิ 22 1 0 23 22 1 0 23 100.00%
11_อ.หนองม่วง 34 2 0 36 24 2 0 26 72.22%
รวม 688 111 93 892 550 103 87 740 82.96 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดลพบุรี

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก545
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)95
3มะเร็ง71
4อื่นๆ51
5Palliative Care38
6เด็ก32
7Long Term Care23
8จิตเวช22
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)20
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)13

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :03-08-2020 12:18:46