อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 351 84 23.93
อำเภอ02 48 16 33.33
อำเภอ03 83 28 33.73
อำเภอ04 59 32 54.24
อำเภอ05 28 26 92.86
อำเภอ06 52 32 61.54
อำเภอ07 42 32 76.19
อำเภอ08 18 10 55.56
อำเภอ09 19 5 26.32
อำเภอ10 8 0 0.00
อำเภอ11 24 0 0.00
รวม 732 265 36.20
แยกรายอำเภอ ของ COCลพบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCลพบุรี ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 28, 2021 - ตุลาคม 28, 2021
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองลพบุรี 295 23 33 351 82 1 1 84 23.93%
02_อ.พัฒนานิคม 48 0 0 48 16 0 0 16 33.33%
03_อ.โคกสำโรง 66 8 9 83 19 5 4 28 33.73%
04_อ.ชัยบาดาล 54 3 2 59 29 2 1 32 54.24%
05_อ.ท่าวุ้ง 27 1 0 28 26 0 0 26 92.86%
06_อ.บ้านหมี่ 41 6 5 52 26 4 2 32 61.54%
07_อ.ท่าหลวง 33 6 3 42 24 6 2 32 76.19%
08_อ.สระโบสถ์ 16 2 0 18 8 2 0 10 55.56%
09_อ.โคกเจริญ 17 1 1 19 4 0 1 5 26.32%
10_อ.ลำสนธิ 8 0 0 8 0 0 0.00%
11_อ.หนองม่วง 20 4 0 24 0 0 0.00%
รวม 625 54 53 732 234 20 11 265 36.20 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดลพบุรี

กันยายน 28, 2021 - ตุลาคม 28, 2021
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก583
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)57
3อื่นๆ18
4มะเร็ง15
5Palliative Care15
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)11
7ผู้สูงอายุ11
8จิตเวช10
9Long Term Care8
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)6

ข้อมูลช่วง: 28-09-2021 ถึง 28-10-2021 | ประมวลผล ณ :30-11-2021 12:36:41